×
Regulamin subskrypcji newslettera

Regulamin subskrypcji newslettera

Uprzejmie informujemy, że

  • administratorem podanych w formularzu danych osobowych (dalej: Dane Osobowe) jest Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków (dalej: Centrum),
  • w razie potrzeby uzyskania informacji o swoich Danych Osobowych oraz realizacji innych praw w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane przez Narodowe Centrum Nauki należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: iod@ncn.gov.pl) lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych,
  • podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych przez NCN stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1),
  • podanie w formularzu Danych Osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter POLONEZ BIS”,
  • Centrum zbiera Dane Osobowe wyłącznie w celu realizacji usługi „Newsletter POLONEZ BIS” i przetwarza je aż do czasu wycofania na to działanie zgody,
  • Centrum może także wykorzystać podany adres e-mail do skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą, w celach badawczych (np. oceny wpływu, ankiety),
  • osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym działaniem,
  • osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu podanych w formularzu Danych Osobowych, ich poprawienia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu w stosunku do ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania bądź usunięcia
  • Centrum może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych innym podmiotom na podstawie umów zawartych w oparciu o art. 28 Rozporządzenia, w celu świadczenia przez te podmioty usług na rzecz Centrum, w szczególności w celu dystrybucji newslettera, przy czym podmioty takie zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego ich z Centrum stosunku prawnego,
  • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie, przy ul. Twardowskiego 16, w celu korzystania z prowadzonej przez Narodowe Centrum Nauki usługi „Newsletter POLONEZ BIS”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter POLONEZ BIS”.