×

Dostępność

Deklaracja dostępności strony internetowej

Narodowe Centrum Nauki zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Polonez BIS.


Data publikacji strony internetowej: 01.03.2021

 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.03.2021


Niniejsza strona internetowa jest zgodna z wymogami WCAG 2.1 i częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów wymienionych poniżej.

 

Na stronie internetowej mogą znajdować się multimedia, które nie spełniają wymagań dostępności: materiały wideo bez udogodnień dla osób niesłyszących i niewidzących oraz zdjęcia i inne materiały graficzne bez wprowadzonego opisu lub opisu alternatywnego.

 

Błędy te są sukcesywnie uzupełniane przez redakcję portalu. Strona nie przeszła również jeszcze audytu zgodności z wymogami WCAG, na dzień publikacji oświadczenia deklaracja oparta jest na dokumentacji wykonawcy strony.

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 12.01.2021 r. Deklaracja powstała na podstawie samooceny przeprowadzonej w Polonez BIS.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontaktpolonez@ncn.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audi deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
Siedziba Narodowego Centrum Nauki ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków (wejście od strony ul. Bułhaka)

  • Obiekt posiada poziom posadzki równy poziomowi wejścia. Wszystkie wejścia do budynku są bezprogowe. Kontrola wejścia do obiektu przebiega na poziomie parteru, gdzie znajduje się stanowisko pracownika ochrony.
  • Budynek wyposażony jest w obszerne kabiny windowe obsługujące wszystkie kondygnacje budynku, co zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń.
  • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone i oznakowane.
  • Przepisy wewnętrzne dopuszczają wstęp na teren obiektu z psem asystującym.
  • Na terenie obiektu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.