×
Fellows

Fellows

Serdecznie gratulujemy wszystkim 139 doskonałym naukowcom, którzy uzyskali finansowanie w konkursach programu POLONEZ BIS. W tej sekcji można znaleźć informacje przydatne na etapie realizacji projektów. Podstrona będzie uzupełniana na bieżąco o instrukcje, wzory dokumentów, przewodniki, itp.

Fellow’s Vademecum

Z myślą o Kierownikach projektów POLONEZ BIS przygotowaliśmy Vademecum (w języku angielskim) zawierające praktyczne informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zawierania umów oraz realizacji indywidualnych grantów badawczych. Broszura zawiera m.in. harmonogram planowanych wydarzeń oraz terminy dostarczania do Centrum dokumentów koniecznych do właściwego monitorowania postępów projektu.  Zachęcamy do pobrania dokumentu i zapoznania się z jego treścią.

Vademecum dla Kierowników Projektów

 

Plan rozwoju kariery zawodowej 

Instrukcja aktualizacji planu rozwoju kariery (CDP) (instrukcja w języku angielskim)

 

Umowa o finansowanie i realizację projektu 

Jak przygotować umowę o finansowanie w systemie OSF (instrukcja w języku angielskim, linki do wzorów dokumentów)

Podpisaną umowę o finansowanie i realizację projektu należy przesłać do Centrum nie później niż 2 miesiące od otrzymania decyzji o przyznaniu środków. Umowy pomyślnie dostarczone do NCN, czekają następnie na weryfikację pod względem formalnym. Przypominamy, że umowy zostaną podpisane przez Dyrektora NCN dopiero po otrzymaniu przez Centrum dokumentu potwierdzającego zatrudnienie Kierownika Projektu przez Podmiot przyjmujący na warunkach określonych w §2 ust. 1-2 umowy o finansowaniu (tzn. na cały okres realizacji projektu, na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, wyłącznie w celu wykonywania zadań badawczych i udziału w szkoleniach związanych z realizacją projektu POLONEZ BIS).

Podmiot przyjmujący składa potwierdzenie zatrudnienia Kierownika projektu w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES przez przedstawiciela Podmiotu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Narodowego Centrum Nauki: /ncn/SkrytkaESP, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia zatrudnienia. Zatrudnienie na potrzeby projektu POLONEZ BIS musi rozpocząć się w dniu rozpoczęcia projektu.

 

Wiza i zezwolenie na pobyt w Polsce

Kierownicy Projektów POLONEZ BIS, którzy są obywatelami krajów nieobjętych ruchem bezwizowym (lista państw), muszą przed przyjazdem uzyskać wizę do Polski. Wizy wydawane są przez polskie ambasady/konsulaty znajdujące się za granicą (lista jednostek konsularnych).

Kierownicy Projektów powinni ubiegać się o wizę krajową typu D, a jako cel przyjazdu wskazać “naukowiec/badacz, w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych”. Ten typ wizy wydawany jest maksymalnie na 1 rok w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Więcej informacji na temat procedur uzyskiwania wiz znajduje się na stronie Euraxess Poland (link): oraz na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (link).

Decyzja Dyrektora NCN o przyznaniu środków na realizację projektu POLONEZ BIS powinna uwiarygodnić cel przyjazdu naukowca do Polski. Jednak w zależności od kraju, w którym składany jest wniosek o wizę, mogą być wymagane również inne dokumenty. Zaproszenie lub promesa zatrudnienia w Polsce powinny być przygotowane przez Podmiot przyjmujący.

Realizacja projektu POLONEZ BIS i związany z nią pobyt Kierownika Projektu w Polsce przekracza 1 rok. Aby zalegalizować dłuższy pobyt należy uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, wydawane przez Urząd Wojewódzki właściwy dla siedziby Podmiotu przyjmującego, na okres maksymalnie 3 lat z możliwością przedłużenia. Wniosek o zezwolenie na pobyt można złożyć w dowolnym momencie legalnego pobytu w Polsce (nie później niż w dniu wygaśnięcia wizy), ale zalecamy zrobić to z wyprzedzeniem, ponieważ procedury mogą trwać nawet 4 miesiące. Istnieją różne rodzaje zezwoleń, w tym zezwolenie na pobyt czasowy dla naukowców przyjeżdżających do Polski w celu prowadzenia badań naukowych (więcej informacji).