×

Konkurs POLONEZ BIS 2 rozstrzygnięty!

52 projektów z łącznym budżetem ponad 48 milionów złotych zrealizują badacze i badaczki z całego świata, którzy przyjadą do Polski w ramach konkursu POLONEZ BIS 2. 

W rozstrzygniętym właśnie drugim konkursie programu POLONEZ BIS złożono w sumie 153 wnioski. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej 52 projektów zostało zakwalifikowanych do finansowania. Wskaźnik sukcesu wyniósł 34%. Zrealizowanych zostanie 21 (40%) projektów z zakresu nauk ścisłych i technicznych, 18 (35%) z dziedziny nauk humanistycznych społecznych i o sztuce oraz 13 (25%) z dziedziny nauk o życiu.

Naukowcy i naukowczynie nagrodzeni w konkursie POLONEZ BIS reprezentują kraje położone na wszystkich kontynentach, m.in. Indie, Niemcy, Ukrainę, Nową Zelandię, Chiny, USA, Brazylię, Maroko czy Etiopię. Narodowe Centrum Nauki i Komisja Europejska przyznały łącznie 48,2 mln zł na sfinansowanie projektów w tym konkursie.

LISTA RANKINGOWA

Wysyłka decyzji

Informujemy, że 6 grudnia 2022 roku zostały wysłane decyzje do wnioskodawców, których projekty były oceniane w II etapie ewaluacji.

Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny albo na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP), jeśli został podany.

Informacja wysłana z adresu: ncn.wnioski@ncn.gov.pl zawiera link, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Wszystkim, którym nie udało się uzyskać finansowania w tym naborze, przypominamy, że tylko do 15 grudnia można składać wnioski w konkursie POLONEZ BIS 3. W przypadku osób, które ponownie będą składać wnioski przed ich złożeniem konieczne jest zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania wobec decyzji w konkursie POLONEZ BIS 2. W tym calu należy wysłać do NCN oficjalne pismo z rezygnacją zwierające następujące oświadczenie:

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zrzekam się prawa do wniesienia odwołania wobec decyzji numer [tu wstawić numer decyzji[copy the number in the header of your decision] wydanej przez NCN.

Rozumiem, że z dniem doręczenia [copy the number in the header of your decision] do NCN oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania do decyzji numer [tu wstawić numer decyzji], decyzja ta staje się ostateczna i prawomocna.”