×
Instytucje przyjmujące

Instytucje przyjmujące

Nabory wniosków w programie POLONEZ BIS zostały zakończone!


Szukasz możliwości wzmocnienia swojego zespołu badawczego?
Czy Twoja instytucja jest doskonałym miejscem do rozwoju dla utalentowanych naukowców? Program POLONEZ BIS może Cię zainteresować!
 

POLONEZ BIS zaprasza naukowców z całego świata, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania w instytucjach publicznych i prywatnych. POLONEZ BIS nie jest zwykłym grantem, a wszechstronnym programem integrującym badania, staże międzysektorowe oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. 

Wnioskodawcami w programie POLONEZ BIS mogą być naukowcy posiadający doktorat lub przynajmniej 4-letnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze, którzy nie mieszkali, nie studiowali ani nie byli zatrudnieni w Polsce przez przynajmniej 2 lata w ciągu 3 lat przed dniem ogłoszenia konkursu. Wybór tematu i dyscypliny należy do kandydatów, którzy  składają wnioski wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami. 

Program gwarantuje laureatom zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz atrakcyjne warunki finansowe. Oprócz miesięcznego wynagrodzenia 4 465 euro brutto, otrzymają oni do 100 000 euro na realizację projektów badawczych. 

Instytucje przyjmujące zatrudnią oraz zapewnią wnioskodawcom (kierownikom projektów) opiekę naukową mentorów w wybranej dziedzinie badań i wsparcie asystentów administracyjnych, którzy pomogą w zarządzaniu projektami. Na pokrycie kosztów pośrednich związanych z zarządzaniem projektem instytucje otrzymają ryczałt w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich projektu. 

Jak znaleźć Kierownika Projektu? 

Najprostszym sposobem jest umieszczenie ogłoszenia na własnej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych instytucji np. LinkedIn czy Facebook. Warto również skorzystać z już posiadanej bazy kontaktów do zagranicznych naukowców i zaproponować im przyjazd do Polski w ramach programu POLONEZ BIS.  

Na potrzeby programu POLONEZ BIS powstała także specjalna wyszukiwarka POLONEZ BIS Partner Search Tool. Po utworzeniu profilu umożliwia ona publikację ofert, a także przeglądanie profili naukowców, którzy szukają instytucji przyjmującej w Polsce. Profile instytucji mogą zakładać reprezentujący je naukowcy zainteresowani sprowadzeniem do swoich zespołów zagranicznych badaczy. Jedna instytucja może założyć kilka profili. 

Potencjalnych wnioskodawców można znaleźć również w dziale Partnering w portalu EURAXESS, a Krajowy Punkt Kontaktowy oraz sieć Net4Mobility umożliwiają publikację ogłoszeń instytucjom zainteresowanym przyjęciem naukowców.  

Uprawnione Instytucje Przyjmującej 

Jednostkami przyjmującymi mogą być dowolnie wybrane instytucje posiadające osobowość prawną z siedzibą na terenie Polski, bez względu na ich profil.
Podmiotem przyjmującym może być:  

 • uczelnia; 
 • federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 
 • instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; 
 • instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych; 
 • międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz; 
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; 
 • Polska Akademia Umiejętności; 
 • inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; 
 • centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych; 
 • centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; 
 • biblioteka naukowa; 
 • przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; 
 • jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone powyżej. 

Profil instytucji powinien odpowiadać charakterowi projektu badawczego. 

Instytucją przyjmującą nie może być:  

 • podmiot, który nadał wnioskodawcy stopień doktora, chyba że od momentu nadania stopnia doktora wnioskodawca odbył udokumentowany staż lub staże podoktorskie poza granicami Polski, trwające łącznie co najmniej 3 lata, w tym co najmniej jeden staż trwający nieprzerwanie 12 miesięcy;  
 • podmiot, który zatrudniał wnioskodawcę w okresie trzech lat poprzedzających dzień zamknięcia naboru wniosków w konkursie (15 czerwca 2022 r.). Zwracamy uwagę  na wyjątek od tej reguły, który dotyczy  wnioskodawców przybyłych na terytorium Polski 24 lutego 2022 r. lub później, w wyniku rosyjskiej agresji militarnej wobec Ukrainy – mogą oni wskazać obecnego pracodawcę jako instytucję przyjmującą w przypadku, gdy zostali w niej zatrudnieni 24 lutego 2022 r. lub później;
 • grupa podmiotów; 
 • podmiot pozostający pod zarządem komisarycznym bądź znajdujący się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.