×

FAQ

FAQ

14 czerwca, 2021
Przedstawiamy najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu POLONEZ BIS. Pytania będą na bieżąco uaktualniane. Mogą Państwo przewijać pytania po kolei lub wpisać słowo kluczowe w polu wyszukiwania oznaczonym lupą. Jeśli Państwa pytania nie ma wśród przedstawionych poniżej, prosimy o kontakt za pomocą przycisku po prawej stronie ekranu.
Wniosek w konkursie POLONEZ BIS składa doświadczony naukowiec, czyli osoba, która posiada stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze pracy, i która chce przyjechać do Polski z zagranicy w celu prowadzenia badań naukowych w instytucji przyjmującej na terenie Polski.

Wnioskodawca musi także spełnić wymagania programu Marie Skłodowska-Curie w zakresie tzw. zasady mobilności: w okresie 3 lat przed ogłoszeniem konkursu, czyli w okresie pomiędzy 15 września 2018 r. a 14 września 2021 r. wnioskodawca nie mieszkał, nie był zatrudniony ani nie studiował w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Do okresu pobytu w Polsce nie wlicza się krótkich pobytów turystycznych / wakacyjnych, okresu odbywania obowiązkowej służby wojskowej i procedur uchodźczych zgodnie z Konwencją Genewską.
Nie, konkurs POLONEZ BIS jest otwarty dla wszystkich naukowców, bez względu na wiek.
Tak, zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych mogą składać wnioski w konkursie POLONEZ BIS, jeśli okres ich pobytu w Polsce jest zgodny z zasadą mobilności opisaną w pytaniu nr 1.
Wszystkie wnioski złożone w konkursie będą oceniane według tych samych kryteriów, przedstawionych poniżej:
• ocena poziomu naukowego planowanych badań (25%)
• ocena dorobku wnioskodawcy (25%)
• wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój kariery wnioskodawcy oraz dyscypliny naukowej (20%)
• dorobek opiekuna naukowego oraz poziom jednostki przyjmującej o (20%)
• upowszechnienie wyników badań realizowanych w ramach projektu (10%)
TProfesorowie i doświadczeni naukowcy mogą przystąpić do konkursu. Proszę jednak pamiętać, że przy ocenie wniosku znaczenie ma wpływ realizacji projektu na rozwój kariery zawodowej wnioskodawcy.
Tak, emerytowani naukowcy mogą przystąpić do konkursu POLONEZ BIS. Proszę jednak pamiętać, że przy ocenie wniosku znaczenie ma wpływ realizacji projektu na rozwój kariery zawodowej wnioskodawcy.
Urlop bezpłatny w polskiej jednostce nie przerywa ani nie kończy biegu umowy o pracę. Okres takiego urlopu wlicza się do okresu pobytu w Polsce. Przed złożeniem wniosku proszę się upewnić czy okres urlopu bezpłatnego jest zgodny z zasadą mobilności opisaną w pytaniu nr 1.
Tak, osoba, która jest na urlopie lub na tzw. „sabbatical” w jednostce zagranicznej, może złożyć wniosek w ramach konkursu POLONEZ BIS. Jeśli w czasie takiego urlopu naukowiec przebywał w Polsce, przed złożeniem wniosku proszę się upewnić czy okres tego pobytu jest zgodny z zasadą mobilności opisaną w pytaniu nr 1.
Nie trzeba być zatrudnionym w polskiej jednostce przyjmującej w momencie składania wniosku. Po otrzymaniu grantu w ramach konkursu POLONEZ BIS jednostka przyjmująca jest zobligowana do zatrudnienia laureata konkursu na umowę o pracę na pełen etat na cały okres realizacji projektu badawczego.
Osoba, która była zatrudniona w polskiej jednostce w okresie 3 lat przed dniem zamknięcia naboru wniosków (15 grudnia 2021 r.) nie może realizować projektu POLONEZ BIS w tej samej jednostce. Może ona złożyć wniosek o realizację projektu w innej jednostce przyjmującej, o ile okres wcześniejszego pobytu w Polsce jest zgodny z zasadą mobilności opisaną w pytaniu nr 1.
Nie. Zatrudnienie w polskiej instytucji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 lat przed ogłoszeniem konkursu, bez względu na wymiar etatu, nie jest zgodne z zasadą mobilności opisaną w pytaniu 1.
Nie. W konkursie POLONEZ BIS ogłoszonym 15 września 2021 r. wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.
Nie można występować w roli kierownika projektu we wniosku POLONEZ BIS i w innym wniosku złożonym w konkursie NCN ogłoszonym 15 września 2021 r.
Osoba, która złożyła wniosek w innym konkursie NCN przed 15 września 2021 r może składać wniosek w konkursie POLONEZ BIS, jeśli wniosek złożony do innych konkursów NCN:
• nie jest w trakcie oceny,
• nie jest w trakcie procedury odwoławczej,
• nie uzyskał finansowania.
W przypadku gdy projekt złożony w konkursie wcześniejszym został zakwalifikowany do finansowania, a wnioskodawca nadal chciałby starać się o projekt w konkursie POLONEZ BIS, musiałby najpierw zrezygnować z podpisania umowy o realizację projektu, mając świadomość, że w konkursie POLONEZ BIS jego wniosek może nie uzyskać finansowania.
W trakcie występowania z wnioskiem w konkursie POLONEZ BIS, można ubiegać się o inne granty w programach ERC, Marie Skłodowska-Curie Action, lub innych konkursach programu Horyzont Europa. Wnioskodawca nie może jednak przystępować do innych konkursów NCN.
Proszę pamiętać, że
• nie jest możliwe podwójne finansowanie podobnych zadań badawczych,
• realizując projekt POLONEZ BIS, wnioskodawca będzie zatrudniony na umowę o pracę na cały etat, dlatego realizacja większej liczby grantów może być niewykonalna.
Projekt POLONEZ BIS można realizować w dowolnie wybranej instytucji z siedzibą na terenie Polski:
• uczelnia,
• federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
• instytut naukowy PAN,
• instytut badawczy,
• międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- Centrum Łukasiewicz,

- instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,

• Polska Akademia Umiejętności,
• inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły,
• centrum naukowo-przemysłowe,
• centrum Polskiej Akademii Nauk,
• biblioteka naukowa,
• przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego,
• jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Trafność wyboru jednostki przyjmującej jest jednym z kryteriów oceny wniosku.
NCN nie uczestniczy bezpośrednio w poszukiwaniu jednostki przyjmującej naukowca. Zachęcamy do zapoznania się informacjami o polskich instytucjach naukowych opublikowanymi na stronach serwisu EURAXESS POLAND.
W późniejszym terminie uruchomimy na stronie POLONEZ BIS narzędzie Partner Search Tool do nawiązywania współpracy pomiędzy potencjalnym wnioskodawcą a jednostką przyjmującą.
Tak, nie ma ograniczeń dotyczących liczby naukowców realizujących projekty POLONEZ BIS w jednej instytucji.
Może to być dowolne przedsiębiorstwo, zarówno mające status centrum badawczo-rozwojowego, jak i inne, w którym wnioskodawca może rozwinąć swoją karierę naukową i zawodową i które gwarantuje pomyślną realizacje projektu.
Proszę zwrócić uwagę, że poziom wybranej jednostki przyjmującej i warunki oferowane wnioskodawcy będą poddane ocenie międzynarodowych ekspertów.
Nie, opiekun naukowy to osoba zatrudniona w jednostce przyjmującej na umowę o pracę.
Nie, opiekun naukowy musi być zatrudniony na umowę o pracę w polskiej jednostce przyjmującej na etapie składania wniosku.